Ice MarketCopyright Bradrick J. Pretzer

See more photos from Boston